20210628 - Upgrade of php fixed the page rendering issue.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
sr:slackware:slackbuild_scripts [2013/09/13 18:37 (UTC)]
sinisa [СлакБилд скрипте]
sr:slackware:slackbuild_scripts [2013/09/20 21:14 (UTC)] (тренутно)
sinisa [Аутоматизовани СлакБилдс генератори]
Линија 14: Линија 14:
  
   - Распаковати архиву изворног фајла (обично .tar.gz or .tar.bz2 фајл) у "радну фациклу"(фолдер, директоријум).   - Распаковати архиву изворног фајла (обично .tar.gz or .tar.bz2 фајл) у "радну фациклу"(фолдер, директоријум).
-  - Uncompress the source archive (usually .tar.gz or .tar.bz2 file) into a "work directory." 
   - Креирајте ''slack-desc'' фајл, са описом програма у одговарајућем формату.   - Креирајте ''slack-desc'' фајл, са описом програма у одговарајућем формату.
-  - Create a ''slack-desc'' file, with the description of the software in the correct format. 
   - Конфигуришите/подесите изворни фајл и додајте закрпе ако је то потребно   - Конфигуришите/подесите изворни фајл и додајте закрпе ако је то потребно
-  - Configure the source, and apply patches if needed. 
   - Компајлирате/изградите изворни фајл и генеришите бинарне фајлове.   - Компајлирате/изградите изворни фајл и генеришите бинарне фајлове.
-  - Compile/build the source and generate the binaries. +  - Инсталирајте програму у привременом директоријуму/фасциклиОвај корак може бити мало компликовану зависности како ''make install'' (или томе слична функцијаизградња радиУ стандардом ГНУ Make-фајлу, ''DESTDIR'' варијабла/промењива  прослеђена ''make install'' команди би требала бити довољнаУ не стандардним Make-fајловима и системима изградње који не подржавају ту опцијуможе захтевати крпљење ''Makefile'' (или сличног фајлаили мењање конфигурације изградње у систему изградње
-  - Install the program to a temporary directory. This step may be a little bit trickydepending on how the ''make install'' (or similar functionalityof the build system worksIn standard GNU Makefilesthe ''DESTDIR'' variable passed to the ''make install'' command should be sufficientIn non-standard Makefiles and build systems which don't support that optionthis might involve patching the ''Makefile'' (or similar fileor editing a build configuration setting of the build system+  - Копирајте програмску документацију и друге потребна фајлове (укључујући пост-инсталационе скриптеу одговарајући поддиректоријум у привременом инсталационом директоријумуОве локације би требале да се придржавају структури директоријума које користи Слеаквер за складиштење апликација инсталираних пакет менаџеромто јест унутар ''/usr/'' фолдера
-  - Copy the program documentation and other necessary files (including post-installation scriptsto the appropriate subdirectories in the temporary installation directoryThese locations should adhere to default directory structure used by Slackware to store applications installed by the package managerviz. inside the ''/usr/'' folder  +  - Користите ''makepkg'' алатку из привременог директоријума (инсталациона локацијада би креирали Слаквер пакет који се може инсталирати користећи ''installpkg'' алатку.
-  - Use the ''makepkg'' utility from the temporary directory (installation locationto create a Slackware package that can then be installed using the ''installpkg'' utility.+
  
-While the above steps can be done by handthe process is tedioussometimes complex, and involves typing in a lot of commandsAutomating the process by a shell script allows the user to share the process with the community at largeIt also makes sense to use and modify existing SlackBuild scripts for upgrading the same program to a newer version+Иако се горњи кораци могу ручно урадитипроцес је досаданпонекад и сложен те захтева типкање много командиАутоматизовање процеса користећи шел скрипте допушта кориснику да дели процес са целом заједницомТакође има смисла користити и модификовати постојећу СлакБилд скрипту за надоградњу истог програма на последњу верзију
-===== Creating SlackBuild scripts =====+===== Креирање СлакБилдс скрипти =====
  
-A good hands-on tutorial on creating a SlackBuild script can be found [[http://www.slackwiki.com/Writing_A_SlackBuild_Script|here]], and there are also a few [[http://slackbuilds.org/templates/|templates]] available to get a feeling for what is needed from a script.+Добар и користан туторијал о креирању СлакБуилд скрипта можете наћи [[http://www.slackwiki.com/Writing_A_SlackBuild_Script|ове]], а овде Вам је доступно неколико [[http://slackbuilds.org/templates/|шаблона]] да бисте стекли осећај шта Вам је све потребно за скрипту.
  
-Howeversoftware may be written in different programming languagesuse different build systems, or may even simply be written in an interpreted programming language with no obvious way to "installitIn such casesmany steps involved in writing a SlackBuild script will differ from the standard wayBlindly copying and pasting commands from other SlackBuild scripts may or may not work.+Међутим програми могу бити написани у различитим програмским језицимакористе другачији систем изградњеили пак буду написани у програмском језику без очигледног начина "инсталације"У неким случајевимамноги кораци у писању СлакБуилд скрипте се могу разликовати од стандардног начинаКопирање и лепљење команди из неке друге СлакБуилд скрипте може а и не мора да ради.
  
-It is recommended that anybody who wishes to write a SlackBuild script, study and understand the build system of a software project before attempting to write a SlackBuild script for itA degree of proficiency in writing shell scripts is also a definite benefitas it is the practice to use Bourne shell compatible scripts for SlackBuildsIdeallysimple C projects which use the standard GNU Make system is a good way to start practicing writing SlackBuild scripts. +Препоручено је свакоме ко жели да се бави писањем СлакБуилд скрипти да проучи и разуме систем изградње програма пре него што почне правити СлакБилд скрипту за његаСтепен знања у писању СлакБуилд скрипти је предностјер се за СлакБилдс користе Борн шел компатибилне скриптеУ иделаном случајуједноставан Ц пројекат је одличан начин за вежбање писања СлакБилд скрипти.
-<note tip>For new script writers, it is a good idea to perform the above steps manually to create the package from source, before actually writing a SlackBuild script. This reduces the chances of bugs and unexpected behaviour in the script.</note>+
  
-Submitting SlackBuild scripts to a public repository such as http://www.slackbuilds.org may additionally require adherence to certain conventions and coding standards. For instance, it would be necessary for the script to determine the target architecture at runtime rather than hard-coding it into the script. These standards attempt to make SlackBuild scripts as portable as possible.+<note tip>За почетнике у писању скрипти, добро би било да испробате горе поменуте кораке и ручно креирате пакет из извора пре писања СлакБилд скриптеТиме ће се смањити шанса за евентуално појављивање грешака (енгBug) и неочекивано понашање у скрипти.</note>
  
 +Слање СлакБилд скрипти у јавна складишта/репозиторијуме као што је http://www.slackbuilds.org може додатно захтевати придржавање одређених конвенција и стандарда кодирања. На пример, било би потребно да скрипта препозна циљану архитектуру при извршавању уместо да то ради код писан у самој скрипти. Ови стандарди покушавају да учине СлакБилд скрипте што је могуће више портабилне/преносиве.
  
-===== Automated SlackBuild generators =====+===== Аутоматизовани СлакБилдс генератори =====
  
-Some tools exist that can assist you with creating a SlackBuild scriptHere are a few examples.+Постоје и алати који Вам могу помоћи при креирању СлакБилд скриптиЕво пар примера.
  
-  * [[http://alien.slackbook.org/AST/Alien's SlackBuild Toolkit (AST)]] \\ A web-based "wizardtool by [[wiki:user:alienbob|Eric Hameleers]] +  * [[http://alien.slackbook.org/AST/Елијенов СлакБилд Алат (AST)]] \\ Веб-басед "чаробњак", алат [[wiki:user:alienbob|Ерика Хамерелса]] 
-  * [[http://www.dawoodfall.net/slackbuilds/noversion/mkslack/mkslack]] \\ A SlackBuild generator script by David Woodfall+  * [[http://www.dawoodfall.net/slackbuilds/noversion/mkslack/мкслак]] \\ Генератор СлакБилд скрипти од Дејвида Вудфала
  
-===== External Links =====+===== Спољне Везе =====
  
-  * SlackBuilds Repository - http://www.slackbuilds.org/ +  * СлакБилд репозиторијум - http://www.slackbuilds.org/ 
-  * SlackBuild templates - http://slackbuilds.org/templates/+  * СлакБилд шаблони - http://slackbuilds.org/templates/
  
  
-===== Sources ===== +===== Извори ===== 
-  * Originally written by  [[wiki:user:vharishankar|V.Harishankar]] for the SlackDocs Wiki Project+  * Оригинал написао  [[wiki:user:vharishankar|В.Харишанкар]] за СлакДокс Вики Пројекат
  

In Other Languages
QR Code
QR Code sr:slackware:slackbuild_scripts (generated for current page)