Welcome to the Slackware Documentation Project

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:slackware:beginners_guide [2012/10/22 21:43 (UTC)]
alienbob [Switch to a generic kernel] Vertaald.
nl:slackware:beginners_guide [2012/10/22 23:07 (UTC)]
alienbob Vertaling compleet.
Regel 179: Regel 179:
  
  
-===== Start a Graphical Desktop Environment ​=====+===== Start een grafisch bureaublad ​=====
  
-==== Configure ​If Required ​ ​==== +==== Configureer ​indien nodig  ==== 
-[[http://​x.org|X.Org]] is the X-Window ​framework used in Slackware. ​The X server ​will usually auto-detect your graphics card and load applicable driversIf auto-detect does not work (X crashes on startup), you will need to create a file ''/​etc/​X11/​xorg.conf'' ​and set the correct options for your graphics card and display resolutionYou can use <​code>​+ 
 +[[http://​x.org|X.Org]] is de versie van X-Window ​software die in Slackware ​gebruikt wordtDe X server ​zal gewoonlijk je grafische kaart automatisch detecteren en vervolgens de juiste stuurprogramma'​s ladenWanneer die autodetectie niet werkt (X-Window zal crashen tijdens de start), dan zul je zelf een bestand ​''/​etc/​X11/​xorg.conf'' ​moeten maken en daarin de correcte opties voor je grafische kaart en scherm resolutie moeten opnemenJe kunt eventueel het commando ​<​code>​
 # X -configure ​ # X -configure ​
-</​code> ​to generate a basic ''​xorg.conf'' ​configuration file in your current ​directory. ​This file can then be customized and placed in the ''/​etc/​X11/''​ directory. ​For a detailed overview of configurationcheck the ''​xorg.conf'' ​manual page (''​man xorg.conf''​).+</​code> ​uitvoeren om een beknopt maar werkend ​''​xorg.conf'' ​configuratiebestand ​in je huidige ​directory ​te laten creërenDat bestand kan dan worden uitgebreid met de opties die voor jou van belang zijn, en daarna naar de ''/​etc/​X11/''​ directory ​worden verplaatstOm meer informatie te vergaren over de configuratie van X.Orgkun je de man-pagina ​''​xorg.conf'' ​raadplegen ​(''​man xorg.conf''​).
  
-==== Non-free Display Drivers ​====+==== Niet-vrije grafische stuurprogramma'​s ​====
  
-Many people use computers with a modern graphics card powered by a Nvidia ​or Ati GPU (graphics processing unit). ​The vendors of these high-performance ​graphics card offer non-free (proprietary binary-onlydrivers for their cardsThese binary-only drivers will boost your computer'​s ​graphical and in particular ​[[wp>​OpenGL|OpenGL]] performance. ​If you own such a card you may want to read our Wiki article ​"​[[slackware:​amd_nvidia|Proprietary Graphics Drivers]]".+Veel mensen bezitten een computer met daarin een moderne grafische kaart, die wordt aangestuurd door een Nvidia ​of Ati GPU (//graphics processing unit//). De makers van deze //high-performance// grafische kaarten bieden niet-vrije (propriëtaire,​ binaire zonder broncodestuurprogramma'​s aan voor hun kaartenDeze stuurprogramma'​s ​zonder broncode zullen de performance van je grafische kaart in het algemeen flink omhoog stuwen, ​in het bijzonder de [[wp>​OpenGL|OpenGL]] performance ​- meer dan de Open Source varianten van de stuurprogramma'​s die voor deze kaarten met Slackware meekomenIndien je zo een kaart bezit wil je wellicht ons Wiki artikel ​"[[nl:slackware:​amd_nvidia|Niet-vrije grafische stuurprogramma'​s]]" ​lezen.
  
-==== Choosing a Desktop Environment/Window Manager ​====+==== Keuze van het bureaublad/vensterbeheer ​====
  
-To choose the [[slackware:​window_manager|Window Manager]] or [[slackware:​desktop_environment|Desktop Environment]] you wish to use, run the ''​xwmconfig'' ​utility: <​code>​+Om het juiste ​[[nl:slackware:​window_manager|vensterbeheer]] of [[nl:slackware:​desktop_environment|X bureaublad omgeving]] te kiezen moet je het commando ​''​xwmconfig'' ​gebruiken: <​code>​
 $ xwmconfig $ xwmconfig
-</​code> ​and select one of the available optionsNote that you can run the ''​xwmconfig'' ​command as the ''​root'' ​user which will set a global default for all usersBy running the same command as your ordinary user accountyou override that global default and pick your own. \\ After making your choice you can simply run <​code>​+</​code> ​en daar een van de beschikbare opties selecterenLet op dat je het ''​xwmconfig'' ​commando als de ''​root'' ​gebruiker kunt uitvoeren, en dat zal een globale standaard desktop instellen voor alle gebruikersWanneer je het zelfde commando uitvoert als je gewone gebruikersaccountdan kun je daarmee van de globale standaard instelling afwijken en je eigen favoriete omgeving instellen. \\ Na het maken van die keuze kun je eenvoudig dit commando uitvoeren: ​<​code>​
 $ startx $ startx
-</​code>​ +</​code> ​Het grafische bureaublad van jouw keuze zal dan starten.
-Your preferred Desktop Environment or Window Manager will then start up.+
  
-==== Graphical Login ====+==== Grafische login ====
  
-To start with a graphical ​login screen on boot instead of Slackware'​s ​default ​console login, ​change the default ​runlevel ​to 4. Edit the file ''/​etc/​inittab'' ​and change the line that looks like+Om de computer te kunnen laten starten met een grafisch ​login scherm in plaats van Slackware'​s console login, ​moet het standaard ​runlevel ​van de computer worden veranderd van **3** naar **4**Open het bestand ​''/​etc/​inittab'' ​in een tekst editor als ''​nano''​ of ''​vi''​ en verander de volgende regel
      ​id:​3:​initdefault:​      ​id:​3:​initdefault:​
-to+in
      ​id:​4:​initdefault:​      ​id:​4:​initdefault:​
-Note the difference from other Linux distributionsmany of those use runlevel 5 for their graphical ​login. In Slackwarerunlevel 5 is identical to runlevel 3 (console boot).+Let op het verschil met veel andere ​Linux distributiesde meeste zullen //runlevel 5// gebruiken voor hun grafische ​login. In Slackware ​is runlevel 5 gelijk aan runlevel 3 (console boot)!
     ​     ​
-In the graphical ​runlevel, you will be greeted by one of the available display ​(login ​sessionmanagers. Slackware ​will by default look for the availability of GDM (Gnome Display Manager), KDM (KDE Display Manager) ​and XDM (X Display Manager) ​- in that orderYou can also install a third-party ​login manager ​like [[howtos:​window_managers:​slim|SliM]] ​but you will have to edit ''/​etc/​rc.d/​rc.4'' ​and add a call to your new session manager all the way at the top.+In het grafische ​runlevel ​zul je worden verwelkomd door een van de in Slackware beschikbare Display ​(login ​sessieManagersDe initialisatie scripts van Slackware ​zullen standaard eerst controleren op de aanwezigheid van GDM (Gnome Display Manager), ​daarna ​KDM (KDE Display Manager) ​en uiteindelijk ​XDM (X Display Manager). ​Je kunt eventueel een additionele ​login manager ​installeren zoals [[nl:howtos:​window_managers:​slim|SliM]]. In dat geval zul je het bestand ​''/​etc/​rc.d/​rc.4'' ​moeten wijzigen door een aanroep van jouw nieuwe sessie-beheer toe te voegen, direct vóór de aanroep van GDM.
  
-===== Further Exploration ​=====+===== Verdere mogelijkheden ​=====
  
-==== The Command Line ====+==== De opdrachtregel ​====
  
-It may be of interest to new Linux users to explore the command ​line a bit more before installing a graphical desktop, just to learn some shell commands and applications available ​in non-graphical ​mode. Slackware excels in having an abundance of command line programs for a wide range of tasks. \\ For instance, web browsing can be done with lynx or links, which are console based web browsersYou can listen to music (even network ​audio streams) ​on the console ​using audio players like moc, mpg123, ogg123.+Het is van belang dat nieuwe ​Linux gebruikers de opdrachtregel (de //command ​prompt//) wat beter leren kennen voordat ze overgaan op een grafisch bureaublad. Iedereen zou vertrouwd moeten zijn met een collectie aan nuttige ​shell commando'​s en applicaties die in een niet-grafische ​mode aanwezig zijnSoms maakt deze kennis het verschil wanneer bijvoorbeeld de grafische omgeving niet meer functioneert.\\ Slackware blinkt uit in een uitbundige hoeveelheid aan programma'​s voor de opdrachtregel,​ waarmee een grote variëteit aan taken kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, web surfen kan vanaf de console met lynx of links. ​Je kunt naar muziek luisteren ​(zelfs netwerk ​audio streams) ​in de console ​door gebruik te maken van spelers als moc, mpg123, ogg123. Lees meer hierover in onze artikelen over de [[nl:​howtos:​cli_manual:​start|Command Line Interface (CLI)]].
  
-==== Mixing ​64-bit ​with 32-bit ====+==== Een mix van 64-bit ​en 32-bit ====
  
-If you just installed the 64-bit ​version of Slackware (often called ​//​slackware64// ​or //Slackware for x86_64//​) ​you will soon discover that it will refuse to run 32-bit ​programs like [[http://​winehq.org|Wine]]. ​You may want to read our page on [[slackware:​multilib|adding ​multilib ​capabilities]] in that case.+Indien je zojuist de 64-bit ​versie van Slackware ​geïnstalleerd hebt (ook wel //​slackware64// ​of //Slackware for x86_64// ​genoemdzul je er snel achterkomen dat je systeem weigert om 32-bit ​applicaties zoals [[http://​winehq.org|Wine]] ​te startenIn dat geval is het aan te raden om onze pagina over het [[nl:slackware:​multilib|toevoegen van multilib ​functionaliteit]] door te lezen.
  
-==== Slackware ​Documentation ​====+==== Slackware ​documentatie ​====
  
-Even a Slackware ​user can benefit from good documentation ​(why else are you reading this?). Our suggestion is that you browse this Wiki for additional ​tips and HOWTOs. ​And don't forget to check out the root directory ​of the Slackware DVD or CD1! You'll find Slackware'​s ​own main documentation thereEvery text file there is worth a read.+Zelfs een Slackware ​gebruiker kan voordeel hebben bij goede documentatie ​(waarom ben je anders deze pagina aan het lezen?). Onze suggestie zou zijn dat je deze Wiki doorspit op zoek naar meer tips en HOWTOs. ​Vergeet niet om de hoofd-directory ​van de Slackware DVD of CD1 te controlerenDaar zul je Slackware'​s ​eigen documentatie vindenIeder tekst bestand daar is de moeite van het lezen waard.
  
-===== Upgrading the System ​=====+===== Je systeem opwaarderen ​=====
  
-If you have been using Slackware ​for a while and want to upgrade to the next release ​once that becomes available, ​we have a nice [[howtos:​start|HOWTO]] ​available here: [[howtos:​slackware_admin:​systemupgrade|Upgrading ​Slackware ​to a New Release]]+Wanneer je je Slackware ​systeem een tijdlang gebruikt hebt is het misschien tijd om over te gaan naar een nieuwe ​release ​wanneer die beschikbaar komt. Om dat proces te begeleiden hebben ​we een goede [[howtos:​start|HOWTO]] ​beschikbaar: [[nl:howtos:​slackware_admin:​systemupgrade|Slackware ​opwaarderen naar een nieuwe versie]]
  
-When tracking ​[[slackware:​current|current]], ​you should always read the latest ​ChangeLog.txt ​before upgrading the system, to see whether any additional steps are required to be performed before or after upgradingFor upgrades to a stable releaseit is a good idea to read the ''​UPGRADE.TXT'' ​and ''​CHANGES_AND_HINTS.TXT'' ​files located on the CD/​DVD ​or the official ​mirror.+Wanneer je een bikkel bent en Slackware ​[[nl:slackware:​current|current]] ​volgt (en op je computer hebt draaien)lees dan __altijd__ de meest recente ​ChangeLog.txt ​alvorens je systeem op te waarderen met de nieuwste pakkettenDaarmee vermijd je dat je de additionele stappen mist die noodzakelijk zijn vóór of na het opwaarderen. Als je simpelweg wilt opwaarderen naar de nieuwste //​stabiele//​ versiedan is het niettemin toch een goed idee om eerst de ''​UPGRADE.TXT'' ​en ''​CHANGES_AND_HINTS.TXT'' ​bestanden door te lezen. Deze bestanden vind je op de boot CD/​DVD ​of op iedere officiële ​mirror.
  
  
 <!-- Please do not modify anything below, except adding new tags.--> <!-- Please do not modify anything below, except adding new tags.-->
-{{tag>​slackware beginners handleiding author_alienbob ​work_in_progress}}+{{tag>​slackware beginners handleiding author_alienbob}}

In andere talen
QR Code
QR Code nl:slackware:beginners_guide (generated for current page)