Welcome to the Slackware Documentation Project

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
nl:slackware:beginners_guide [2012/10/22 20:51 (UTC)]
alienbob [Graphical Network Configuration Services] Vertaald.
nl:slackware:beginners_guide [2012/10/22 22:37 (UTC)]
alienbob [Start een grafisch bureaublad] Vertaald.
Regel 137: Regel 137:
 </​code>​ Voor NetworkManager is er geen console-gebaseerd configuratie programma. Je zult een X-gebaseerd grafisch programma moeten gebruiken. \\ Slackware 14 bevat een KDE widget voor NetworkManager (als je tenminste KDE geïnstalleerd hebt). Indien je aan een van de andere bureaublad-omgevingen (//Desktop Environment//​ of DE) de voorkeur geeft, zoals bijvoorbeeld ​ XFCE, dan kun je een SlackBuild script voor het Gnome network-manager-applet downloaden van [[http://​slackbuilds.org/​network/​network-manager-applet/​|SlackBuilds.org]] en daarmee zelf een pakket te compileren dat je dan middels "''​installpkg''"​ kunt installeren. </​code>​ Voor NetworkManager is er geen console-gebaseerd configuratie programma. Je zult een X-gebaseerd grafisch programma moeten gebruiken. \\ Slackware 14 bevat een KDE widget voor NetworkManager (als je tenminste KDE geïnstalleerd hebt). Indien je aan een van de andere bureaublad-omgevingen (//Desktop Environment//​ of DE) de voorkeur geeft, zoals bijvoorbeeld ​ XFCE, dan kun je een SlackBuild script voor het Gnome network-manager-applet downloaden van [[http://​slackbuilds.org/​network/​network-manager-applet/​|SlackBuilds.org]] en daarmee zelf een pakket te compileren dat je dan middels "''​installpkg''"​ kunt installeren.
  
-===== Switch to a generic kernel =====+===== Omschakelen naar een generic kernel =====
  
-It's recommended that you switch to Slackware'​s //generic// kernel. ​This is easy to do but there are a few steps to follow.+Het wordt aanbevolen om zo snel mogelijk over te schakelen naar Slackware'​s ​dynamische of //generic// kernel. ​Dat is niet moeilijk, er slechts een klein aantal handelingen voor nodig.
  
-<note tip>What is the difference between a "​generic"​ kernel ​and the "​huge"​ kernel ​which has been installed as the default ​kernel? \\ The "​huge"​ kernel is essentially a kernel ​which has every hardware ​driver built in which you might need for a successful installation of your computer. ​Think of storage and (wirednetwork driversfilesystem and encryption drivers and a lot moreAll these built-in drivers result ​in a big kernel ​image (hence the name "​huge"​). ​When this kernel ​boots it will use up a lot your RAM (relatively speaking... with 1 GB of RAM you will not really be troubled by a few MB less RAM). \\ The "​generic"​ kernel ​on the other hand, is kernel ​which has virtually no drivers built in. All drivers will be loaded into RAM on demand. This will make your kernel'​s ​memory consumption lower and the boot process a bit fasterThe smaller size allows for the use of an initial ​RAM disk or "​initrd"​. ​An initial RAMdisk ​is required ​in certain configurations,​ like software RAID, or a fully encrypted hard drive.\\ For now, you need to remember that a "​huge"​ kernel ​will not support an intial ​RAM disk, but the "​generic"​ kernel ​willWe go for maximum flexibility and use a "​generic"​ kernel.</​note>​+<note tip>Wat is het verschil tussen een dynamische ​"​generic"​ kernel ​en de statische ​"​huge"​ kernel ​die als de standaard ​kernel ​geïnstalleerd werd? \\ De "​huge"​ kernel is in essentie een kernel ​waarin ieder denkbaar ​hardware ​stuurprogramma ingebouwd zit, dat mogelijk noodzakelijk is voor een succesvolle installatie van Slackware op een willekeurige ​computer. ​Denk daarbij aan stuurprogramma'​s voor opslagmedia en (bedradenetwerk adaptersbestandssystemen en encryptie en nog heel wat meerAl deze ingebouwde stuurprogramma'​s resulteren ​in een groot kernel ​bestand ​(vandaar de naam "​huge"​). ​Als deze kernel ​opstart zal het dus nogal wat van je computer'​s ​RAM claimen ​(relatief gesproken dan toch... want met 1 GB aan RAM geheugen zullen een paar MB minder aan RAM niet zoveel verschil maken). \\ De "​generic"​ kernel ​aan de andere kant, is een kernel ​waar nagenoeg geen enkel stuurprogramma ingebouwd zit in het kernel ​bestand. Alle stuurprogramma'​s ​worden pas in het RAM geheugen geladen wanneer ze nodig zijnDat zorgt voor een lagere geheugenconsumptie ​ en ook zal het opstartproces wat sneller gaan. Door de geringere grootte van de kernel wordt het mogelijk een initiële ​RAM disk of "​initrd" ​te gebruikenEen initiële RAM disk is een noodzaak ​in bepaalde configuraties zoals software RAID, of een volledig versleutelde harde schijf.\\ Voorlopig is het voldoende om te onthouden dat een "​huge"​ kernel ​geen initiële ​RAM disk ondersteuntmaar de "​generic"​ kernel ​welWij kiezen voor maximale flexibiliteit en zullen de "​generic"​ kernel ​gebruiken.</​note>​
  
-  * You will need to create an initial ​RAM disk ("//​initrd//" ​for short). The //​initrd// ​functions as a temporary ​root file system during the intial stage of the kernel ​booting and it helps get the actual ​root system mounted when your system bootsRun thisas root: <​code>​+  * Je zult een initiële ​RAM disk ("//​initrd//" ​in het kortmoeten makenDe //​initrd// ​dient als een tijdelijk //root// bestandssysteem gedurende de beginfase van het opstarten van de kernel, ​en het zal helpen om het eigenlijke ​root bestandssysteem gemount te krijgen waarmee de computer werkt wanneer het eenmaal volledig gestart isStart dit commandoals root: <​code>​
 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh
-</​code> ​This command will not actually ​//do// anythingIt is informational onlyand will output something like this - depending on your kernel ​versionyour hardware ​configurationthe root filesystem you chose when you installed ​Slackware ​and so on: <​code>​+</​code> ​Dit commando zal niet daadwerkelijk iets //uitvoeren//. Het is puur informatief van aarden zal iets uittdraaien als dit (afhankelijk van je kernel ​versieje hardware ​configuratiehet root bestandssysteem dat je koos tijdens de installatie van Slackware, enzovoort): <​code>​
 #                                                                                                                        #                                                                                                                       
 # mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45                                                                            # mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45                                                                           
Regel 156: Regel 156:
  
 mkinitrd -c -k 3.2.29 -f ext4 -r /dev/sdb2 -m usb-storage:​ehci-hcd:​usbhid:​ohci-hcd:​mbcache:​jbd2:​ext4 -u -o /​boot/​initrd.gz mkinitrd -c -k 3.2.29 -f ext4 -r /dev/sdb2 -m usb-storage:​ehci-hcd:​usbhid:​ohci-hcd:​mbcache:​jbd2:​ext4 -u -o /​boot/​initrd.gz
-</​code> ​Run the script's suggested ​''​mkinitrd'' ​commandline ​(as root) to generate the ''​initrd.gz''​ image+</​code> ​Om een ''​initrd.gz'​' ​bestand te creëren voer je eenvoudig het ''​mkinitrd'' ​commando uit (as root) dat door het script wordt geadviseerdDat kan heel snel, als volgt: <​code>​ 
-  * If you have installed ​LILO (the default ​bootloader ​of Slackware), ​then you will also need to make changes to its configuration file ''/​etc/​lilo.conf'' ​by adding a section to your Slackware entry as follows: <​code>​+# $(/​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh -r) 
 +</​code>​ 
 +  * Indien je LILO geïnstalleerd hebt (dit is de standaard ​bootloader ​van Slackware), ​dan zul je hierna een aanpassing moeten maken aan het LILO configuratiebestand ​''/​etc/​lilo.conf''​. Voeg een sectie toe die zo uitziet (de partitienaam "/​dev/​sda1"​ is een voorbeeld): <​code>​
 image = /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29 image = /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29
-  initrd = /​boot/​initrd.gz # add this line so that lilo sees initrd.gz+  initrd = /​boot/​initrd.gz # voeg deze regel toe zodat lilo de initrd.gz ​ziet
   root = /dev/sda1   root = /dev/sda1
   label = Slackware   label = Slackware
   read-only   read-only
-</​code> ​Actually, the "''​mkinitrd_command_generator.sh''"​ script ​will show an example section which can be added to ''/​etc/​lilo.conf'' ​if you pass it the name of the generic kernel ​as an argument, ​like this: <​code>​+</​code> ​In feite kan het "''​mkinitrd_command_generator.sh''"​ script ​jou ook een voorbeeld tonen van een sectie die direct kan worden toegevoegd aan het bestand ​''/​etc/​lilo.conf''​, wanneer je aan het script de volledige naam van een //generic// kernel ​als argument ​meegeeftals volgt: <​code>​
 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh -l /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh -l /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29
-</​code> ​Note that it is recommended to //add a new section// instead of editing the existing ​kernel image sectionAssign a unique ​label to your new sectionAfter reboot, ​LILO will give you two optionsto boot into your freshly added generic kernel, ​or to boot into the failsafe ​huge kernel (of which you are certain that it will work). +</​code> ​Let op: aanbevolen wordt om //een nieuwe sectie toe te voegen// in plaats van het wijzigen van de bestaande ​kernel image sectie in dat bestandWijs ook een uniek label toe aan je nieuwe sectieNa het opnieuw starten van de computer zal LILO nu //twee// keuzemogelijkheden tonende zojuist toegevoegde //generic// kernel, ​of doorstarten met de veilige keuze voor de //huge// kernel (waarvan je tenminste zeker bent dat die zal werken). 
-  * After making the changes to ''/​etc/​lilo.conf'' ​you have to save the file and then run <​code> ​+  * Na het aanpassen van ''/​etc/​lilo.conf'' ​moeten de wijzigingen worden opgeslagen, en tot slot moet het volgende commando worden uitgevoerd: ​<​code> ​
 # lilo -v # lilo -v
-</​code> ​to make your change ​permanent. ​Then, reboot.+</​code> ​om die wijzigingen ​permanent ​te makenNu kan de computer herstart worden.
  
 <note important>​ <note important>​
-  * Have a look at ''​mkinitrd'' ​manual page (''​man mkinitrd''​) ​for more information.  +  * Aanbeveling:​ lees de ''​mkinitrd'' ​man-pagina eens door (''​man mkinitrd''​) ​voor verdere informatie.  
-  * If you use grub or another ​bootloader, ​then make changes which are applicable to the program you use+  * Indien je ''​grub''​ of een andere //bootloader// gebruiktzul je de aanpassingen moeten maken die dat programma verlangt. Raadpleeg de desbetreffende man-pagina'​s.  
-  * If you try to use the generic kernel ​without creating an ''​initrd.gz'', ​then booting will fail with a kernel panic.+  * Wanneer je probeert de //generic// kernel ​te starten zonder eerst een ''​initrd.gz'' ​te creërendan zal het opstarten eindigen in een //kernel panic//.
 </​note>​ </​note>​
  
  
-===== Start a Graphical Desktop Environment ​=====+===== Start een grafisch bureaublad ​=====
  
-==== Configure ​If Required ​ ​==== +==== Configureer ​indien nodig  ==== 
-[[http://​x.org|X.Org]] is the X-Window ​framework used in Slackware. ​The X server ​will usually auto-detect your graphics card and load applicable driversIf auto-detect does not work (X crashes on startup), you will need to create a file ''/​etc/​X11/​xorg.conf'' ​and set the correct options for your graphics card and display resolutionYou can use <​code>​+ 
 +[[http://​x.org|X.Org]] is de versie van X-Window ​software die in Slackware ​gebruikt wordtDe X server ​zal gewoonlijk je grafische kaart automatisch detecteren en vervolgens de juiste stuurprogramma'​s ladenWanneer die autodetectie niet werkt (X-Window zal crashen tijdens de start), dan zul je zelf een bestand ​''/​etc/​X11/​xorg.conf'' ​moeten maken en daarin de correcte opties voor je grafische kaart en scherm resolutie moeten opnemenJe kunt eventueel het commando ​<​code>​
 # X -configure ​ # X -configure ​
-</​code> ​to generate a basic ''​xorg.conf'' ​configuration file in your current ​directory. ​This file can then be customized and placed in the ''/​etc/​X11/''​ directory. ​For a detailed overview of configurationcheck the ''​xorg.conf'' ​manual page (''​man xorg.conf''​).+</​code> ​uitvoeren om een beknopt maar werkend ​''​xorg.conf'' ​configuratiebestand ​in je huidige ​directory ​te laten creërenDat bestand kan dan worden uitgebreid met de opties die voor jou van belang zijn, en daarna naar de ''/​etc/​X11/''​ directory ​worden verplaatstOm meer informatie te vergaren over de configuratie van X.Orgkun je de man-pagina ​''​xorg.conf'' ​raadplegen ​(''​man xorg.conf''​).
  
-==== Non-free Display Drivers ​====+==== Niet-vrije grafische stuurprogramma'​s ​====
  
-Many people use computers with a modern graphics card powered by a Nvidia ​or Ati GPU (graphics processing unit). ​The vendors of these high-performance ​graphics card offer non-free (proprietary binary-onlydrivers for their cardsThese binary-only drivers will boost your computer'​s ​graphical and in particular ​[[wp>​OpenGL|OpenGL]] performance. ​If you own such a card you may want to read our Wiki article ​"​[[slackware:​amd_nvidia|Proprietary Graphics Drivers]]".+Veel mensen bezitten een computer met daarin een moderne grafische kaart, die wordt aangestuurd door een Nvidia ​of Ati GPU (//graphics processing unit//). De makers van deze //high-performance// grafische kaarten bieden niet-vrije (propriëtaire,​ binaire zonder broncodestuurprogramma'​s aan voor hun kaartenDeze stuurprogramma'​s ​zonder broncode zullen de performance van je grafische kaart in het algemeen flink omhoog stuwen, ​in het bijzonder de [[wp>​OpenGL|OpenGL]] performance ​- meer dan de Open Source varianten van de stuurprogramma'​s die voor deze kaarten met Slackware meekomenIndien je zo een kaart bezit wil je wellicht ons Wiki artikel ​"[[nl:slackware:​amd_nvidia|Niet-vrije grafische stuurprogramma'​s]]" ​lezen.
  
-==== Choosing a Desktop Environment/Window Manager ​====+==== Keuze van het bureaublad/vensterbeheer ​====
  
-To choose the [[slackware:​window_manager|Window Manager]] or [[slackware:​desktop_environment|Desktop Environment]] you wish to use, run the ''​xwmconfig'' ​utility: <​code>​+Om het juiste ​[[slackware:​window_manager|vensterbeheer]] of [[slackware:​desktop_environment|X bureaublad omgeving]] te kiezen moet je het commando ​''​xwmconfig'' ​gebruiken: <​code>​
 $ xwmconfig $ xwmconfig
-</​code> ​and select one of the available optionsNote that you can run the ''​xwmconfig'' ​command as the ''​root'' ​user which will set a global default for all usersBy running the same command as your ordinary user accountyou override that global default and pick your own. \\ After making your choice you can simply run <​code>​+</​code> ​en daar een van de beschikbare opties selecterenLet op dat je het ''​xwmconfig'' ​commando als de ''​root'' ​gebruiker kunt uitvoeren, en dat zal een globale standaard desktop instellen voor alle gebruikersWanneer je het zelfde commando uitvoert als je gewone gebruikersaccountdan kun je daarmee van de globale standaard instelling afwijken en je eigen favoriete omgeving instellen. \\ Na het maken van die keuze kun je eenvoudig dit commando uitvoeren: ​<​code>​
 $ startx $ startx
-</​code>​ +</​code> ​Het grafische bureaublad van jouw keuze zal dan starten.
-Your preferred Desktop Environment or Window Manager will then start up.+
  
-==== Graphical Login ====+==== Grafische login ====
  
-To start with a graphical ​login screen on boot instead of Slackware'​s ​default ​console login, ​change the default ​runlevel ​to 4. Edit the file ''/​etc/​inittab'' ​and change the line that looks like+Om de computer te kunnen laten starten met een grafisch ​login scherm in plaats van Slackware'​s console login, ​moet het standaard ​runlevel ​van de computer worden veranderd van **3** naar **4**Open het bestand ​''/​etc/​inittab'' ​in een tekst editor als ''​nano''​ of ''​vi''​ en verander de volgende regel
      ​id:​3:​initdefault:​      ​id:​3:​initdefault:​
-to+in
      ​id:​4:​initdefault:​      ​id:​4:​initdefault:​
-Note the difference from other Linux distributionsmany of those use runlevel 5 for their graphical ​login. In Slackwarerunlevel 5 is identical to runlevel 3 (console boot).+Let op het verschil met veel andere ​Linux distributiesde meeste zullen //runlevel 5// gebruiken voor hun grafische ​login. In Slackware ​is runlevel 5 gelijk aan runlevel 3 (console boot)!
     ​     ​
-In the graphical ​runlevel, you will be greeted by one of the available display ​(login ​sessionmanagers. Slackware ​will by default look for the availability of GDM (Gnome Display Manager), KDM (KDE Display Manager) ​and XDM (X Display Manager) ​- in that orderYou can also install a third-party ​login manager ​like [[howtos:​window_managers:​slim|SliM]] ​but you will have to edit ''/​etc/​rc.d/​rc.4'' ​and add a call to your new session manager all the way at the top.+In het grafische ​runlevel ​zul je worden verwelkomd door een van de in Slackware beschikbare Display ​(login ​sessieManagersDe initialisatie scripts van Slackware ​zullen standaard eerst controleren op de aanwezigheid van GDM (Gnome Display Manager), ​daarna ​KDM (KDE Display Manager) ​en uiteindelijk ​XDM (X Display Manager). ​Je kunt eventueel een additionele ​login manager ​installeren zoals [[nl:howtos:​window_managers:​slim|SliM]]. In dat geval zul je het bestand ​''/​etc/​rc.d/​rc.4'' ​moeten wijzigen door een aanroep van jouw nieuwe sessie-beheer toe te voegen, direct vóór de aanroep van GDM.
  
 ===== Further Exploration ===== ===== Further Exploration =====

In andere talen
QR Code
QR Code nl:slackware:beginners_guide (generated for current page)