The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
nl:howtos:misc:internationalization_and_localization_of_shell_scripts [2014/12/30 22:49 (UTC)]
alienbob [Onderhoud] Vertaald.
nl:howtos:misc:internationalization_and_localization_of_shell_scripts [2015/06/22 11:33 (UTC)] (huidige)
alienbob [Practische aanbevelingen voor vertalers] vertaald.
Regel 301: Regel 301:
 ==== Practische aanbevelingen voor vertalers ==== ==== Practische aanbevelingen voor vertalers ====
  
-Depending on amount of work needed and available resourcesthere can be one translator or a team of translators ​per target language. In all cases, I recommend that at least one person be responsible for organizing the team's workchecking the translations and transmitting the checked ​PO file to the maintainer(s). ​Let's call this person the team coordinator.+Afhankelijk van de hoeveelheid werk en beschikbare krachtenkan er een enkele vertaler ​of een groep vertalers zijn per doel-taal. In alle gevallen is het aan te bevelen dat minstens één persoon verantwoordelijk wordt voor de organisatie van het werk in het team, voor de controles van de vertalingen en het opsturen van het gecontroleerde ​PO bestand naar de maintainer(s). ​We zullen deze persoon de team coordinator ​noemen.
  
-Don't feel obliged to translate verbatimNot only is this rarely the best way to convey the meaningbut in addition this often leads to sentences too long to fit in allowed space.+Voel je niet verplicht om een letterlijke vertaling op te leverenNiet alleen ​is dit zelden de beste manier om de bedoelingen over te dragenmaar het leidt ook vaak tot zinnen die te lang zijn om in de toegestane ruimte te passen.
  
-Use a specialized ​PO editor, 'not' ​a general text editorThis will not only prevent inadvertently editing ​'​msgid' ​strings but also facilitate their work and automatize additional checks, as the presence of a variable ​in the translation with the same spelling ​as in the original.+Gebruik een editor die toegespitst is op het werken met PO bestandenen niet een 'generieke' ​tekstverwerkerDit zal enerzijds verhinderen dat er per ongeluk de '​msgid' ​tekstreeksen zelf worden vertaald en anderzijds ook het vertaalwerk en additionele controles vergemakkelijken;​ zoals de aanwezigheid van een variabele ​in de vertaling met dezelfde ​spelling ​als in het origineel.
  
-While translating,​ choose a serif fixed width (or "​monospaced"​font, like Courier. ​That allow to visually distinguish characters that otherwise would look the same, and check line's length when that matters.+Kies tijdens het vertalen voor een font met een schreef en vaste breedte ​(een "​monospaced" ​of typmachine ​font)zoals Courier. ​Met zo'n font kun je karakters van elkaar onderscheiden die anders (bijna) hetzelfde zouden lijken, en regellengtes controleren wanneer dat belangrijk is.
  
-If possible, check the layout of the messagesYou could do that looking at the context in the relevant source fileEven better, simply run the translated ​script. ​+Houd de indeling van de tekstberichten in de gatenVergelijk deze met de context in het betreffende bronbestandWat nog beter werkt is gewoon uitvoeren van het vertaalde ​script ​en het resulterende tekst controleren. \\ Dit is vooral van belang bij het vertalen van dialoog vensters. In het bijzonder moet vermeden worden dat lange zinnen op een enkele regel blijven staan, wanneer het duidelijk is dat de tekst niet kan overvloeien naar de volgende regel.
  
-This is especially important if you are translating dialog boxes. In particular, take care not to write too long sentences on one single line if it appears that the text can't flow on next one.+Houd in gedachten dat bij het werken in VGA mode (zoals in de tekst installers in het bijzonder) de regelbreedte in principe gelimiteerd ​is tot 80 karakters. In praktijk echter vaak niet meer dan 74.
  
-Bear in mind that in VGA mode (used in text installers, in particular),​ line's width is limited theoretically to 80 characters, but practically often to 74.+Voeg geen vraagtekens toe als die niet aanwezig zijn in de oorspronkelijke tekst.
  
-Do not add question marks that are not present ​in the original message.+Indien de tekst refereert aan labels (tekst op de knoppen) van dialoog vensters zoals "​OK",​ "​Yes",​ "​NO",​ "​Continue",​ "​Cancel",​ zul je moeten controleren hoe deze labels ​in de dialoog interface vertaald worden in je eigen taal. Gebruik dezelfde woorden.
  
-If the message refers to tags (text on the buttons) of dialog boxes, like "​OK",​ "​Yes",​ "​NO",​ "​Continue",​ "​Cancel",​ check how theses tags are translated in your language in dialog'​s interface and use the same words.+Vermijd informeel taalgebruik en complex technisch woordgebruik.
  
-Avoid colloquialisms and technical slang.+Om een regel af te snijden in een dialoog venster ​ gebruik je de eind-tekst ''​\n''​. Het indrukken van de <​key>​Enter</​key>​ toets zal //geen// "​nieuwe regel" karakter invoegen in de tekst die de lezer ziet
  
-To "​cut"​ (or end) a line inside a "​dialog"​ box you should type \n: pressing [Enter] will 'not' ​insert a "new line" character in the text viewed by user.  +Tot slot moet aan de vereisten worden voldaan die bij het gebruik van ''​gettext'​' horen
- +  * Indien een woord voorkomt in de originele tekst dat begint met een dollar-teken moet het ook in de vertaalde tekst aanwezig zijn  met precies dezelfde ​spelling (met inbegrip van hoofd/​kleine letters). 
-In addition, you will have to comply to gettext'​s requirements for it to work+  * De vertaalde tekst moet een "nieuwe regel" ​karakter ​(ook wel "line feed" genoemdgerepresenteerd door "''​\n''​"​) ​aan het begin of aan het eind hebben staan als de oorspronkelijke tekst dat ook heeftOmgekeerdals de oorspronkelijke tekst dit karakter niet heeftdan moet de vertaalde tekst het ook niet bevatten
-  * If a word beginning with a dollar ​sign is included ​in the original text it should be present in the translation with exactly the same spelling (case matters). +  * Een enkel backslash ​karakter ​"''​\''​" (omgekeerde schuine streepis niet toegestaan ​in de vertaling.
-  * The translation text should include a "new line" ​character ​(or line feed, represented by "​\n"​) ​at the beginning or at the end, exactly as the original text doesConverselyif the original text doesn’t have the characterthen the translation shouldn’t have it+
-  * A single ​backslash ​character ​"\" is not allowed in the translation. +
- +
-To "cut" (or enda line inside a "​dialog"​ box you should type \n: pressing [Enter] will '​not'​ insert a "new line" character ​in the text viewed by user. +
- +
-To check your translation against gettext'​s requirements you could run following command: +
-  msgfmt -c <name of the PO file>+
  
 +Om je vertaling te controleren tegen de ''​gettext''​ vereisten kun je het volgende commando uitvoeren:
 +  msgfmt -c <naam van het PO bestand>
 ==== Waarschuwing over vertaling van man paginas ==== ==== Waarschuwing over vertaling van man paginas ====
  

In andere talen
QR Code
QR Code nl:howtos:misc:internationalization_and_localization_of_shell_scripts (generated for current page)