20210628 - Upgrade of php fixed the page rendering issue.

Welcome to the Slackware Documentation Project

نگارش‌های پیشین

در اینجا نگارش‌های پیشین این صفحه را مشاهده می‌کنید. برای بازگشتن به آن‌ها، آن را انتخاب کنید و کلید «ویرایش این صفحه» را انتخاب کنید و سپس ذخیره نمایید.

  • 2014/03/13 14:43 (UTC) fa:start [یک راهنما بنویسید] sefidpar (فعلی)
  • 2012/10/22 13:42 (UTC) تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. fa:start shahinism
  • 2012/08/23 10:38 (UTC) تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. fa:start y.p.y
  • 2012/08/22 17:20 (UTC) تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. fa:start created. y.p.y

In Other Languages
QR Code
QR Code fa:start - نگارش‌های پیشین (generated for current page)