Welcome to the Slackware Documentation Project

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
fa:slackware:slackware [2012/08/25 08:16 (UTC)]
y.p.y
fa:slackware:slackware [2012/08/25 08:16 (UTC)] (فعلی)
y.p.y
خط 1: خط 1:
-====== لینوکس اسلکور ​چیست؟ ​======+====== لینوکس اسلکور ======
  
 **لینوکس اِسلَکْوِر** (به انگلیسی:​ Slackware Linux)، قدیمی‌ترین توزیع آزاد و متن‌باز همچنان زنده و اولین توزیع به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌‌ی لینوکس است، که به صورت رایگان عرضه می‌شود و توانسته شهرتی جهانی کسب کند. آغاز موفق و صرفه نظر از قیود غیر ملزوم بر اساس قاعده KISS در اسلکور، باعث پایه‌گذاری توزیع‌های موفق بسیاری از جمله سوزه، ردهت و جنتو است. **لینوکس اِسلَکْوِر** (به انگلیسی:​ Slackware Linux)، قدیمی‌ترین توزیع آزاد و متن‌باز همچنان زنده و اولین توزیع به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌‌ی لینوکس است، که به صورت رایگان عرضه می‌شود و توانسته شهرتی جهانی کسب کند. آغاز موفق و صرفه نظر از قیود غیر ملزوم بر اساس قاعده KISS در اسلکور، باعث پایه‌گذاری توزیع‌های موفق بسیاری از جمله سوزه، ردهت و جنتو است.

In Other Languages
QR Code
QR Code fa:slackware:slackware (generated for current page)