Welcome to the Slackware Documentation Project

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ca-valencia:slackware:beginners_guide [2014/12/31 13:02 (UTC)]
el_pinux_penat [Watching for Updated Packages] First translation
ca-valencia:slackware:beginners_guide [2015/01/08 11:10 (UTC)] (Actual)
el_pinux_penat Translation Completed to ca-valencia - version 1.0
Llínea 1: Llínea 1:
-<note important>​Work in progress (el_pinux_penat)</​note>​ 
  
 ====== Configura el teu nou Sistema Slackware ====== ====== Configura el teu nou Sistema Slackware ======
Llínea 54: Llínea 53:
 Necessitaràs actualitzar la base de dades ''​slackpkg''​ de tant en tant, quan t'​assabentes de la disponibilitat de nous pegats per a la teua distribució. Després d'​actualitzar la base de dades pots deixar-li descarregar i actualitzar les actualitzacions. De nou, mira la pàgina [[slackware:​slackpkg|slackpkg]] per a obtindre directrius sobre la utilització d'​aquesta eina. Necessitaràs actualitzar la base de dades ''​slackpkg''​ de tant en tant, quan t'​assabentes de la disponibilitat de nous pegats per a la teua distribució. Després d'​actualitzar la base de dades pots deixar-li descarregar i actualitzar les actualitzacions. De nou, mira la pàgina [[slackware:​slackpkg|slackpkg]] per a obtindre directrius sobre la utilització d'​aquesta eina.
  
-==== Watching for Updated Packages ​====+==== Vigilant Si Hi Ha Paquets Actualitzats ​====
  
 El llibre Slackware Essentials té una [[slackbook:​tracking_updates|capítol sobre mantindre'​s al dia]]. Seria bo que el llegires ara, si és què encara no ho has fet. El llibre Slackware Essentials té una [[slackbook:​tracking_updates|capítol sobre mantindre'​s al dia]]. Seria bo que el llegires ara, si és què encara no ho has fet.
Llínea 144: Llínea 143:
  
  
-===== Switch to generic kernel ​=====+===== Canvia ​un nucli Genèric ​=====
  
-It's recommended that you switch to Slackware'​s ​//​generic// ​kernelThis is easy to do but there are few steps to follow.+Es recomana que canvies al nucli //​generic// ​d'​SlackwareAçò és fàcil de fer però hi ha uns pocs passos ​seguir.
  
-<note tip>What is the difference between a "​generic" ​kernel and the "​huge" ​kernel which has been installed as the default kernel? \\ The "​huge" ​kernel is essentially ​kernel which has every hardware driver built in which you might need for a successful installation of your computerThink of storage and (wirednetwork driversfilesystem and encryption drivers and a lot moreAll these built-in drivers result in big kernel image (hence the name "​huge"​). ​When this kernel boots it will use up a lot your RAM (relatively speaking... with 1 GB of RAM you will not really be troubled by a few MB less RAM). \\ The "​generic" ​kernel on the other handis a kernel which has virtually ​no drivers built inAll drivers will be loaded into RAM on demandThis will make your kernel's memory consumption lower and the boot process a bit fasterThe smaller size allows for the use of an initial ​RAM disk or "​initrd"​. ​An initial ​RAMdisk ​is required in certain configurationslike software ​RAID, or a fully encrypted hard drive.\\ For nowyou need to remember that a "​huge" ​kernel will not support an intial ​RAM diskbut the "​generic" ​kernel willWe go for maximum flexibility and use a "​generic" ​kernel.</​note>​+<note tip>Quina és la diferència entre el nucli "​generic" ​i el "​huge"​, que s'ha instal·lat com a nucli per defecte? \\ El nucli "​huge" ​és essencialment un nucli que té tots els controladors de maquinari necessaris per un instal·lació satisfactòria del teu ordinadorPensa en controladors de disc i de xarxa (de cable), sistemes de fitxers, xifrat i molt mésTots aquests controladors incorporats donen com resultat una imatge del nucli gran (d'ahí el nom "​huge" ​(enorme)). Quan este nucli arranca utilitzarà molt la teua RAM (relativament parlant... amb 1 GB de RAM uns pocs MB menys no suposaran un problema). \\ Per una altra banda, el nucli "​generic", ​és un nucli que virtualment ​no té controladors incorporatsTots els controladors es carregaran a la RAM baix demandaAçò farà que el consum de memòria del teu nucli siga més baixa i el procés d'arrancada una miqueta més ràpidLa menor mida permet l'ús d'​un ​RAM disc inicial o "​initrd"​. ​Un RAMdisk ​inicial és requisit indispensable en certes configuracionscom RAID de programario un disc dur completament xifrat.\\ Per aranecessites recordar que un nucli "​huge" ​no suportarà un disc en RAM, però el "​generic" ​Nosaltres optem per la màxima flexibilitat i usem un nucli "​generic"​.</​note>​
  
-  * You will need to create an initial ​RAM disk ("//​initrd//" ​for short). The //​initrd// ​functions as a temporary root file system during the intial stage of the kernel booting,  ​and it helps get the actual root system mounted when your system bootsRun thisas root: <​code>​+  * Caldrà què crees un disc RAM inicial ​(abreviat ​"//​initrd//"​). ​L'//​initrd// ​funciona com un sistema de fitxers arrel temporal durant la fase inicial de l'​arrancada del nucli,  ​i ajuda a fer que el sistema de fitxers arrel siga muntat quan el teu sistema s'​iniciaExecuta açòcom a root: <​code>​
 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh
-</​code> ​This command will not actually ​//do// anythingIt is informational onlyand will output something like this depending on your kernel versionyour hardware configurationthe root filesystem you chose when you installed ​Slackware ​and so on: <​code>​+</​code> ​Aquesta ordre de fet no //farà// resÉs només informatiui mostrarà alguna cosa com açò depenent de la teua versió del nuclila configuració del teu maquinariel sistema de fitxers arrel que vas triar al instal·lar ​Slackware ​i demés: <​code>​
 #                                                                                                                        #                                                                                                                       
 # mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45                                                                            # mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45                                                                           
Llínea 163: Llínea 162:
  
 mkinitrd -c -k 3.2.29 -f ext4 -r /dev/sdb2 -m usb-storage:​ehci-hcd:​usbhid:​ohci-hcd:​mbcache:​jbd2:​ext4 -u -o /​boot/​initrd.gz mkinitrd -c -k 3.2.29 -f ext4 -r /dev/sdb2 -m usb-storage:​ehci-hcd:​usbhid:​ohci-hcd:​mbcache:​jbd2:​ext4 -u -o /​boot/​initrd.gz
-</​code> ​Run the script'​s suggested ​''​mkinitrd'' ​commandline ​(as root) to generate the ''​initrd.gz'' ​image+</​code> ​Executa la ordre ''​mkinitrd'' ​suggerida pel guió (com a root) per a generar la imatge ​''​initrd.gz''​. 
-  * If you have installed ​LILO (the default bootloader of Slackware), ​then you will also need to make changes to its configuration file ''/​etc/​lilo.conf'' ​by adding ​section to your Slackware ​entry as follows: <​code>​+  * Si has instal·lat ​LILO (el carregador de l'​arrancada per defecte d'Slackware), ​caldrà també que faces canvis al seu fitxer de configuració ​''/​etc/​lilo.conf'' ​afegint una secció per la teua entrada d'Slackware, com la següent: <​code>​
 image = /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29 image = /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29
-  initrd = /​boot/​initrd.gz # add this line so that lilo sees initrd.gz+  initrd = /​boot/​initrd.gz # afig esta línia per a que lilo veja initrd.gz
   root = /dev/sda1   root = /dev/sda1
   label = Slackware   label = Slackware
   read-only   read-only
-</​code> ​Actuallythe "''​mkinitrd_command_generator.sh''" ​script will show an example section which can be added to ''/​etc/​lilo.conf'' ​if you pass it the name of the generic kernel as an argument, ​like this: <​code>​+</​code> ​De fetel guió "''​mkinitrd_command_generator.sh''" ​mostrarà una secció d'​exemple que es pot afegir a ''/​etc/​lilo.conf'' ​si li passes el nom del núcli genèric com argument, ​com ací: <​code>​
 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh -l /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh -l /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29
-</​code> ​Note that it is recommended to //add a new section// instead of editing the existing kernel image sectionAssign ​unique label to your new sectionAfter reboot, LILO will give you two optionsto boot into your freshly added generic kernelor to boot into the failsafe ​huge kernel ​(of which you are certain that it will work). +</​code> ​Tingues en compte que es recomana ​//afegir una nova secció// enlloc d'​editar la secció d'​imatge del nucli existentAssigna una etiqueta única ​la teua nova seccióDesprés de reiniciar, LILO et donarà dos opcionsarrancar el teu nucli genèric acabat d'​afegiro arrancar amb el nucli huge failsafe ​(del que estas completament segur de que funcionarà). 
-  * After making the changes to ''/​etc/​lilo.conf'' ​you have to save the file and then run <​code> ​+  * Una vegada fets els canvis a ''/​etc/​lilo.conf'' ​has de salvar el fitxer i aleshores executar<​code> ​
 # lilo -v # lilo -v
-</​code> ​to make your change permanentThenreboot.+</​code> ​per a fer que els teus canvis siguen permanentsAleshoresreinicia.
  
 <note important>​ <note important>​
-  * Have look at ''​mkinitrd'' ​manual page (''​man mkinitrd''​) ​for more information.  +  * Fes una ullada ​la pàgina de manual ​''​mkinitrd''​ (''​man mkinitrd''​) ​per a més informació.  
-  * If you use grub or another bootloaderthen make changes which are applicable to the program you use+  * Si utilitzes ​grub o un altre carregador de l'​arrancadaaleshores fes els canvis que siguen aplicables al programa que utilitzes
-  * If you try to use the generic kernel without creating an ''​initrd.gz''​, then booting will fail with a kernel panic.+  * Si intentes utilitzar un nucli genèric sense crear un ''​initrd.gz'' ​l'​arrancada fallarà amb un ''​kernel panic''​.
 </​note>​ </​note>​
  
Llínea 214: Llínea 213:
 En el nivell d'​execució gràfic, seràs rebut per un dels gestors de pantalla disponibles display (sessió d'​inici de sessió) managers. Slackware per defecte comprovarà la disponibilitat de GDM (Gnome Display Manager), KDM (KDE Display Manager) i XDM (X Display Manager) - en eixe ordre. Tu pots instal·lar també un gestor d'​inici de sessió de tercers com [[howtos:​window_managers:​slim|SliM]] però hauràs de editar ''/​etc/​rc.d/​rc.4''​ i afegir una crida per al teu nou gestor de sessions dalt de tot. En el nivell d'​execució gràfic, seràs rebut per un dels gestors de pantalla disponibles display (sessió d'​inici de sessió) managers. Slackware per defecte comprovarà la disponibilitat de GDM (Gnome Display Manager), KDM (KDE Display Manager) i XDM (X Display Manager) - en eixe ordre. Tu pots instal·lar també un gestor d'​inici de sessió de tercers com [[howtos:​window_managers:​slim|SliM]] però hauràs de editar ''/​etc/​rc.d/​rc.4''​ i afegir una crida per al teu nou gestor de sessions dalt de tot.
  
-===== Further Exploration ​=====+===== Consideracions Addicionals ​=====
  
 ==== La Línia d'​Ordres ==== ==== La Línia d'​Ordres ====
Llínea 230: Llínea 229:
 ===== Actualitzant el Sistema ===== ===== Actualitzant el Sistema =====
  
-Si has estat utilitzant durant un temps i vols actualitzar-lo al següent alliberament quan estiga disponible, nosaltres tenim un bonic [[howtos:​start|COM]] disponible ací: [[howtos:​slackware_admin:​systemupgrade|Actualitzant Slackware a un Nou Alliberament]]+Si has estat utilitzant ​Slackware ​durant un temps i vols actualitzar-lo al següent alliberament quan estiga disponible, nosaltres tenim un bonic [[howtos:​start|COM]] disponible ací: [[howtos:​slackware_admin:​systemupgrade|Actualitzant Slackware a un Nou Alliberament]]
  
 Al fer el seguiment de [[slackware:​current|current]],​ sempre has de llegir l'​últim ChangeLog.txt abans d'​actualitzar el sistema, per a veure si cal realitzar passos addcionals abans o després d'​actualitzar. Per a actualitzacions a una versió estable, és bona idea llegir el fitxers ''​UPGRADE.TXT''​ i ''​CHANGES_AND_HINTS.TXT''​ localitzats al CD/DVD o a l'​espill oficial. Al fer el seguiment de [[slackware:​current|current]],​ sempre has de llegir l'​últim ChangeLog.txt abans d'​actualitzar el sistema, per a veure si cal realitzar passos addcionals abans o després d'​actualitzar. Per a actualitzacions a una versió estable, és bona idea llegir el fitxers ''​UPGRADE.TXT''​ i ''​CHANGES_AND_HINTS.TXT''​ localitzats al CD/DVD o a l'​espill oficial.

In Other Languages
QR Code
QR Code ca-valencia:slackware:beginners_guide (generated for current page)