The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ca-valencia:slackware:beginners_guide [2015/01/08 10:32 (UTC)]
el_pinux_penat [Switch to a generic kernel] first translation
ca-valencia:slackware:beginners_guide [2015/01/08 11:10 (UTC)]
el_pinux_penat Translation Completed to ca-valencia - version 1.0
Llínea 1: Llínea 1:
-<note important>​Work in progress (el_pinux_penat)</​note>​ 
  
 ====== Configura el teu nou Sistema Slackware ====== ====== Configura el teu nou Sistema Slackware ======
Llínea 148: Llínea 147:
 Es recomana que canvies al nucli //generic// d'​Slackware. Açò és fàcil de fer però hi ha uns pocs passos a seguir. Es recomana que canvies al nucli //generic// d'​Slackware. Açò és fàcil de fer però hi ha uns pocs passos a seguir.
  
-<note tip>​Quina és la diferència entre el nucli "​generic"​ i el "​huge",​ que s'ha instal·lat com a nucli per defecte? \\ El nucli "​huge"​ és essencialment un nucli que té tots els controladors de maquinari ​que pugues necessitar ​per a un instal·lació satisfactòria del teu ordinador. Pensa en controladors de disc i de xarxa (de cable), sistemes de fitxers, xifrat i molt més. Tots aquests controladors incorporats donen com a resultat una imatge del nucli gran (d'​ahí el nom "​huge"​ (enorme)). Quan este nucli arranca utilitzarà molt la teua RAM (relativament parlant... amb 1 GB de RAM uns pocs MB menys no suposaran un problema). \\ Per una altra banda, el nucli "​generic",​ és un nucli que virtualment no té controladors incorporats. Tots els controladors es carregaran a la RAM baix demanda. Açò farà que el consum de memòria del teu nucli siga més baixa i el procés d'​arrancada una miqueta més ràpid. La menor mida permet l'ús d'un RAM disc inicial o "​initrd"​. Un RAMdisk inicial és requisit indispensable en certes configuracions,​ com RAID de programari, o un disc dur completament xifrat.\\ Per ara, necessites recordar que un nucli "​huge"​ no suportarà un disc en RAM, però el "​generic"​ sí. Nosaltres optem per la màxima flexibilitat i usem un nucli "​generic"​.</​note>​+<note tip>​Quina és la diferència entre el nucli "​generic"​ i el "​huge",​ que s'ha instal·lat com a nucli per defecte? \\ El nucli "​huge"​ és essencialment un nucli que té tots els controladors de maquinari ​necessaris ​per a un instal·lació satisfactòria del teu ordinador. Pensa en controladors de disc i de xarxa (de cable), sistemes de fitxers, xifrat i molt més. Tots aquests controladors incorporats donen com a resultat una imatge del nucli gran (d'​ahí el nom "​huge"​ (enorme)). Quan este nucli arranca utilitzarà molt la teua RAM (relativament parlant... amb 1 GB de RAM uns pocs MB menys no suposaran un problema). \\ Per una altra banda, el nucli "​generic",​ és un nucli que virtualment no té controladors incorporats. Tots els controladors es carregaran a la RAM baix demanda. Açò farà que el consum de memòria del teu nucli siga més baixa i el procés d'​arrancada una miqueta més ràpid. La menor mida permet l'ús d'un RAM disc inicial o "​initrd"​. Un RAMdisk inicial és requisit indispensable en certes configuracions,​ com RAID de programari, o un disc dur completament xifrat.\\ Per ara, necessites recordar que un nucli "​huge"​ no suportarà un disc en RAM, però el "​generic"​ sí. Nosaltres optem per la màxima flexibilitat i usem un nucli "​generic"​.</​note>​
  
   * Caldrà què crees un disc RAM inicial (abreviat "//​initrd//"​). L'//​initrd//​ funciona com un sistema de fitxers arrel temporal durant la fase inicial de l'​arrancada del nucli, ​ i ajuda a fer que el sistema de fitxers arrel siga muntat quan el teu sistema s'​inicia. Executa açò, com a root: <​code>​   * Caldrà què crees un disc RAM inicial (abreviat "//​initrd//"​). L'//​initrd//​ funciona com un sistema de fitxers arrel temporal durant la fase inicial de l'​arrancada del nucli, ​ i ajuda a fer que el sistema de fitxers arrel siga muntat quan el teu sistema s'​inicia. Executa açò, com a root: <​code>​
Llínea 163: Llínea 162:
  
 mkinitrd -c -k 3.2.29 -f ext4 -r /dev/sdb2 -m usb-storage:​ehci-hcd:​usbhid:​ohci-hcd:​mbcache:​jbd2:​ext4 -u -o /​boot/​initrd.gz mkinitrd -c -k 3.2.29 -f ext4 -r /dev/sdb2 -m usb-storage:​ehci-hcd:​usbhid:​ohci-hcd:​mbcache:​jbd2:​ext4 -u -o /​boot/​initrd.gz
-</​code> ​Run the script'​s suggested ​''​mkinitrd'' ​commandline ​(as root) to generate the ''​initrd.gz'' ​image+</​code> ​Executa la ordre ''​mkinitrd'' ​suggerida pel guió (com a root) per a generar la imatge ​''​initrd.gz''​. 
-  * If you have installed ​LILO (the default bootloader of Slackware), ​then you will also need to make changes to its configuration file ''/​etc/​lilo.conf'' ​by adding ​section to your Slackware ​entry as follows: <​code>​+  * Si has instal·lat ​LILO (el carregador de l'​arrancada per defecte d'Slackware), ​caldrà també que faces canvis al seu fitxer de configuració ​''/​etc/​lilo.conf'' ​afegint una secció per la teua entrada d'Slackware, com la següent: <​code>​
 image = /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29 image = /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29
-  initrd = /​boot/​initrd.gz # add this line so that lilo sees initrd.gz+  initrd = /​boot/​initrd.gz # afig esta línia per a que lilo veja initrd.gz
   root = /dev/sda1   root = /dev/sda1
   label = Slackware   label = Slackware
   read-only   read-only
-</​code> ​Actuallythe "''​mkinitrd_command_generator.sh''" ​script will show an example section which can be added to ''/​etc/​lilo.conf'' ​if you pass it the name of the generic kernel as an argument, ​like this: <​code>​+</​code> ​De fetel guió "''​mkinitrd_command_generator.sh''" ​mostrarà una secció d'​exemple que es pot afegir a ''/​etc/​lilo.conf'' ​si li passes el nom del núcli genèric com argument, ​com ací: <​code>​
 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh -l /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh -l /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29
-</​code> ​Note that it is recommended to //add a new section// instead of editing the existing kernel image sectionAssign ​unique label to your new sectionAfter reboot, LILO will give you two optionsto boot into your freshly added generic kernelor to boot into the failsafe ​huge kernel ​(of which you are certain that it will work). +</​code> ​Tingues en compte que es recomana ​//afegir una nova secció// enlloc d'​editar la secció d'​imatge del nucli existentAssigna una etiqueta única ​la teua nova seccióDesprés de reiniciar, LILO et donarà dos opcionsarrancar el teu nucli genèric acabat d'​afegiro arrancar amb el nucli huge failsafe ​(del que estas completament segur de que funcionarà). 
-  * After making the changes to ''/​etc/​lilo.conf'' ​you have to save the file and then run <​code> ​+  * Una vegada fets els canvis a ''/​etc/​lilo.conf'' ​has de salvar el fitxer i aleshores executar<​code> ​
 # lilo -v # lilo -v
-</​code> ​to make your change permanentThenreboot.+</​code> ​per a fer que els teus canvis siguen permanentsAleshoresreinicia.
  
 <note important>​ <note important>​
-  * Have look at ''​mkinitrd'' ​manual page (''​man mkinitrd''​) ​for more information.  +  * Fes una ullada ​la pàgina de manual ​''​mkinitrd''​ (''​man mkinitrd''​) ​per a més informació.  
-  * If you use grub or another bootloaderthen make changes which are applicable to the program you use+  * Si utilitzes ​grub o un altre carregador de l'​arrancadaaleshores fes els canvis que siguen aplicables al programa que utilitzes
-  * If you try to use the generic kernel without creating an ''​initrd.gz''​, then booting will fail with a kernel panic.+  * Si intentes utilitzar un nucli genèric sense crear un ''​initrd.gz'' ​l'​arrancada fallarà amb un ''​kernel panic''​.
 </​note>​ </​note>​
  
Llínea 214: Llínea 213:
 En el nivell d'​execució gràfic, seràs rebut per un dels gestors de pantalla disponibles display (sessió d'​inici de sessió) managers. Slackware per defecte comprovarà la disponibilitat de GDM (Gnome Display Manager), KDM (KDE Display Manager) i XDM (X Display Manager) - en eixe ordre. Tu pots instal·lar també un gestor d'​inici de sessió de tercers com [[howtos:​window_managers:​slim|SliM]] però hauràs de editar ''/​etc/​rc.d/​rc.4''​ i afegir una crida per al teu nou gestor de sessions dalt de tot. En el nivell d'​execució gràfic, seràs rebut per un dels gestors de pantalla disponibles display (sessió d'​inici de sessió) managers. Slackware per defecte comprovarà la disponibilitat de GDM (Gnome Display Manager), KDM (KDE Display Manager) i XDM (X Display Manager) - en eixe ordre. Tu pots instal·lar també un gestor d'​inici de sessió de tercers com [[howtos:​window_managers:​slim|SliM]] però hauràs de editar ''/​etc/​rc.d/​rc.4''​ i afegir una crida per al teu nou gestor de sessions dalt de tot.
  
-===== Further Exploration ​=====+===== Consideracions Addicionals ​=====
  
 ==== La Línia d'​Ordres ==== ==== La Línia d'​Ordres ====

In Other Languages
QR Code
QR Code ca-valencia:slackware:beginners_guide (generated for current page)