The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ca-valencia:slackware:beginners_guide [2014/12/31 09:52 (UTC)]
el_pinux_penat [Inici de Sessió Gràfic] Typo
ca-valencia:slackware:beginners_guide [2015/01/08 11:10 (UTC)]
el_pinux_penat Translation Completed to ca-valencia - version 1.0
Llínea 1: Llínea 1:
-<note important>​Work in progress (el_pinux_penat)</​note>​ 
  
 ====== Configura el teu nou Sistema Slackware ====== ====== Configura el teu nou Sistema Slackware ======
Llínea 54: Llínea 53:
 Necessitaràs actualitzar la base de dades ''​slackpkg''​ de tant en tant, quan t'​assabentes de la disponibilitat de nous pegats per a la teua distribució. Després d'​actualitzar la base de dades pots deixar-li descarregar i actualitzar les actualitzacions. De nou, mira la pàgina [[slackware:​slackpkg|slackpkg]] per a obtindre directrius sobre la utilització d'​aquesta eina. Necessitaràs actualitzar la base de dades ''​slackpkg''​ de tant en tant, quan t'​assabentes de la disponibilitat de nous pegats per a la teua distribució. Després d'​actualitzar la base de dades pots deixar-li descarregar i actualitzar les actualitzacions. De nou, mira la pàgina [[slackware:​slackpkg|slackpkg]] per a obtindre directrius sobre la utilització d'​aquesta eina.
  
-==== Watching for Updated Packages ​====+==== Vigilant Si Hi Ha Paquets Actualitzats ​====
  
-The Slackware Essentials ​book has a [[slackbook:​tracking_updates|chapter about keeping up to date]]. It would be good if you read it now if you have not done so already.+El llibre ​Slackware Essentials ​té una [[slackbook:​tracking_updates|capítol sobre mantindre'​s al dia]]. Seria bo que el llegires ara, si és què encara no ho has fet.
  
-  * One way to look out for updated packages ​(patchesis to subscribe yourself to the [[http://​www.slackware.com/​lists/​|Slackware Security]] ​mailing list and act when you read about new patches.+  * Una manera de vigilar si hi ha paquets actualitzats ​(pegatsés subscriure'​t a la llista de correu ​[[http://​www.slackware.com/​lists/​|Slackware Security]] ​i actuar quan lliges que hi ha nous pegats.
  
-  * Another way is to setup script to check for updates once a day and make the script email you when updates are available.\\ For this to work you need to have sendmail ​configured ​(although it usually runs out of the boxand know how to create a cron jobAnd of coursehave a script that does the work. \\ An example of such a script is [[http://​www.slackware.com/​~alien/​tools/​rsync_slackware_patches.sh|rsync_slackware_patches.sh]] ​which watches the Slackware ​ChangeLog.txt ​for updatesYou download the scriptedit it to use your favorite mirror server and make it executable ​so that it can be used in a cron job: <​code>​+  * Una altra manera és configurar un guió per comprovar si hi ha actualitzacions una vegada al dia i fer que el guió t'​envie un correu electrònic quan hi hagen actualitzacions disponibles.\\ Per a que açò funcione necessites tindre un sendmail ​configurat ​(tot i que normalment funciona directamenti saber com crear un treball ​cron. Iper suposat, tindre un guió que faça la feina. \\ Un exemple d'un guió així és [[http://​www.slackware.com/​~alien/​tools/​rsync_slackware_patches.sh|rsync_slackware_patches.sh]] ​que vigila el ChangeLog.txt ​d'​Slackware per si hi ha actualitzacionsDescarrega el guióedita'​l per a que utilitze el teu servidor espill preferit i fes-lo ​executable ​per que es puga utilitzar en un treball ​cron: <​code>​
 # wget http://​www.slackware.com/​~alien/​tools/​rsync_slackware_patches.sh -O /​usr/​local/​bin/​rsync_slackware_patches.sh # wget http://​www.slackware.com/​~alien/​tools/​rsync_slackware_patches.sh -O /​usr/​local/​bin/​rsync_slackware_patches.sh
 # chmod +x /​usr/​local/​bin/​rsync_slackware_patches.sh # chmod +x /​usr/​local/​bin/​rsync_slackware_patches.sh
-</​code> ​The script uses couple of defaults which you may want to change to suit your environment ​such as the location where the script will download the patches to. \\ Simply run the script onceand see what it reports: <​code>​+</​code> ​El guió utilitza un parell de valors per defecte que potser vulgues canviar per adaptar-lo al teu entorn - com el lloc on el guió descarregarà els pegats. \\ Sinzillament executa el guió una vegadai mira quina informació mostra: <​code>​
 # /​usr/​local/​bin/​rsync_slackware_patches.sh # /​usr/​local/​bin/​rsync_slackware_patches.sh
 [rsync_slackware_patches.sh:​] Syncing patches for slackware version '​13.37'​. [rsync_slackware_patches.sh:​] Syncing patches for slackware version '​13.37'​.
 [rsync_slackware_patches.sh:​] Target directory /​home/​ftp/​pub/​Linux/​Slackware/​slackware-13.37/​patches does not exist! [rsync_slackware_patches.sh:​] Target directory /​home/​ftp/​pub/​Linux/​Slackware/​slackware-13.37/​patches does not exist!
 [rsync_slackware_patches.sh:​] Please create it first, and then re-run this script. ​                           ​ [rsync_slackware_patches.sh:​] Please create it first, and then re-run this script. ​                           ​
-</​code>​ \\ You notice that you will have to edit the script and define a local directory ​(//and create that directory too!//) for the script to useWhen that is doneyou should run the script once for first-time download of patches. \\ Then you can use cron to run the script once dayFor instanceschedule the script to run at 05:33 every dayand let it check for updates to the 64-bit version of Slackware-13.37. ​Open the crontab ​editor ​by typing ​<​code>​crontab -e</​code> ​and then you add the following line to your cron table: <​code>​+</​code>​ \\ Fixa't en que hauràs d'​editar el guió i definir un directori ​local (//i crear-lo també!//) per a que l'​utilitze el guióQuan això està fethauries d'​executar el guió una vegada ​per una primera descàrrega de pegats. \\ Aleshores pots utilitzar ​cron per executar el guió una vegada al diaPer exempleprograma el guió per a que s'​execute cada dia a les 05:​33, ​i deixa'​l que comprove si hi ha actualitzacions de la versió de 64 bits d'Slackware-13.37. ​Obri l'editor ​de crontab teclejant ​<​code>​crontab -e</​code> ​i aleshores afig la següent línia a la teua taula cron: <​code>​
 33 5 * * *      /​usr/​local/​bin/​rsync_slackware_patches.sh -q -r 13.37 -a x86_64 33 5 * * *      /​usr/​local/​bin/​rsync_slackware_patches.sh -q -r 13.37 -a x86_64
-</​code> ​This command will be executed silently ​(meaning you will not get emailedif no new patches are foundHowever when the script finds updates it will download them and email you the script's outputYou will get an email like this: <​code>​+</​code> ​Esta ordre serà executada de forma silenciosa ​(el que significa que no rebràs un correu electrònicsi no s'han trobat nous pegatsTanmateix quan el guió troba actualitzacions les descarregarà i t'enviarà per correu electrònic la eixida del guióTú rebràs un correu electrònic com aquest: <​code>​
 [rsync_slackware_patches.sh:​] New patches have arrived for Slackware 13.37 (x86_64)! [rsync_slackware_patches.sh:​] New patches have arrived for Slackware 13.37 (x86_64)!
  
Llínea 86: Llínea 85:
 >   This is a bugfix release. >   This is a bugfix release.
 > +--------------------------+ > +--------------------------+
-</​code> ​And then you know you have to update ​[[slackware:​slackpkg|slackpkg]] ​and make it install the latest patchesThis gives you control ​over your updates ​(you decide when you updatewhile being automatically warned about the availability of new patches ​(which will already have been downloaded for you).+</​code> ​I aleshores sabràs que has d'​actualitzar ​[[slackware:​slackpkg|slackpkg]] ​i fer-lo instal·lar els últims pegatsAçò et dona control ​sobre les teues actualitzacions ​(tu decideixes quan actualitzar), mentre ets avisat automàticament sobre la disponibilitat de nous pegats ​(que ja haurà descarregat per a tu).
  
  
Llínea 144: Llínea 143:
  
  
-===== Switch to generic kernel ​=====+===== Canvia ​un nucli Genèric ​=====
  
-It's recommended that you switch to Slackware'​s ​//​generic// ​kernelThis is easy to do but there are few steps to follow.+Es recomana que canvies al nucli //​generic// ​d'​SlackwareAçò és fàcil de fer però hi ha uns pocs passos ​seguir.
  
-<note tip>What is the difference between a "​generic" ​kernel and the "​huge" ​kernel which has been installed as the default kernel? \\ The "​huge" ​kernel is essentially ​kernel which has every hardware driver built in which you might need for a successful installation of your computerThink of storage and (wirednetwork driversfilesystem and encryption drivers and a lot moreAll these built-in drivers result in big kernel image (hence the name "​huge"​). ​When this kernel boots it will use up a lot your RAM (relatively speaking... with 1 GB of RAM you will not really be troubled by a few MB less RAM). \\ The "​generic" ​kernel on the other handis a kernel which has virtually ​no drivers built inAll drivers will be loaded into RAM on demandThis will make your kernel's memory consumption lower and the boot process a bit fasterThe smaller size allows for the use of an initial ​RAM disk or "​initrd"​. ​An initial ​RAMdisk ​is required in certain configurationslike software ​RAID, or a fully encrypted hard drive.\\ For nowyou need to remember that a "​huge" ​kernel will not support an intial ​RAM diskbut the "​generic" ​kernel willWe go for maximum flexibility and use a "​generic" ​kernel.</​note>​+<note tip>Quina és la diferència entre el nucli "​generic" ​i el "​huge"​, que s'ha instal·lat com a nucli per defecte? \\ El nucli "​huge" ​és essencialment un nucli que té tots els controladors de maquinari necessaris per un instal·lació satisfactòria del teu ordinadorPensa en controladors de disc i de xarxa (de cable), sistemes de fitxers, xifrat i molt mésTots aquests controladors incorporats donen com resultat una imatge del nucli gran (d'ahí el nom "​huge" ​(enorme)). Quan este nucli arranca utilitzarà molt la teua RAM (relativament parlant... amb 1 GB de RAM uns pocs MB menys no suposaran un problema). \\ Per una altra banda, el nucli "​generic", ​és un nucli que virtualment ​no té controladors incorporatsTots els controladors es carregaran a la RAM baix demandaAçò farà que el consum de memòria del teu nucli siga més baixa i el procés d'arrancada una miqueta més ràpidLa menor mida permet l'ús d'​un ​RAM disc inicial o "​initrd"​. ​Un RAMdisk ​inicial és requisit indispensable en certes configuracionscom RAID de programario un disc dur completament xifrat.\\ Per aranecessites recordar que un nucli "​huge" ​no suportarà un disc en RAM, però el "​generic" ​Nosaltres optem per la màxima flexibilitat i usem un nucli "​generic"​.</​note>​
  
-  * You will need to create an initial ​RAM disk ("//​initrd//" ​for short). The //​initrd// ​functions as a temporary root file system during the intial stage of the kernel booting,  ​and it helps get the actual root system mounted when your system bootsRun thisas root: <​code>​+  * Caldrà què crees un disc RAM inicial ​(abreviat ​"//​initrd//"​). ​L'//​initrd// ​funciona com un sistema de fitxers arrel temporal durant la fase inicial de l'​arrancada del nucli,  ​i ajuda a fer que el sistema de fitxers arrel siga muntat quan el teu sistema s'​iniciaExecuta açòcom a root: <​code>​
 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh
-</​code> ​This command will not actually ​//do// anythingIt is informational onlyand will output something like this depending on your kernel versionyour hardware configurationthe root filesystem you chose when you installed ​Slackware ​and so on: <​code>​+</​code> ​Aquesta ordre de fet no //farà// resÉs només informatiui mostrarà alguna cosa com açò depenent de la teua versió del nuclila configuració del teu maquinariel sistema de fitxers arrel que vas triar al instal·lar ​Slackware ​i demés: <​code>​
 #                                                                                                                        #                                                                                                                       
 # mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45                                                                            # mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45                                                                           
Llínea 163: Llínea 162:
  
 mkinitrd -c -k 3.2.29 -f ext4 -r /dev/sdb2 -m usb-storage:​ehci-hcd:​usbhid:​ohci-hcd:​mbcache:​jbd2:​ext4 -u -o /​boot/​initrd.gz mkinitrd -c -k 3.2.29 -f ext4 -r /dev/sdb2 -m usb-storage:​ehci-hcd:​usbhid:​ohci-hcd:​mbcache:​jbd2:​ext4 -u -o /​boot/​initrd.gz
-</​code> ​Run the script'​s suggested ​''​mkinitrd'' ​commandline ​(as root) to generate the ''​initrd.gz'' ​image+</​code> ​Executa la ordre ''​mkinitrd'' ​suggerida pel guió (com a root) per a generar la imatge ​''​initrd.gz''​. 
-  * If you have installed ​LILO (the default bootloader of Slackware), ​then you will also need to make changes to its configuration file ''/​etc/​lilo.conf'' ​by adding ​section to your Slackware ​entry as follows: <​code>​+  * Si has instal·lat ​LILO (el carregador de l'​arrancada per defecte d'Slackware), ​caldrà també que faces canvis al seu fitxer de configuració ​''/​etc/​lilo.conf'' ​afegint una secció per la teua entrada d'Slackware, com la següent: <​code>​
 image = /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29 image = /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29
-  initrd = /​boot/​initrd.gz # add this line so that lilo sees initrd.gz+  initrd = /​boot/​initrd.gz # afig esta línia per a que lilo veja initrd.gz
   root = /dev/sda1   root = /dev/sda1
   label = Slackware   label = Slackware
   read-only   read-only
-</​code> ​Actuallythe "''​mkinitrd_command_generator.sh''" ​script will show an example section which can be added to ''/​etc/​lilo.conf'' ​if you pass it the name of the generic kernel as an argument, ​like this: <​code>​+</​code> ​De fetel guió "''​mkinitrd_command_generator.sh''" ​mostrarà una secció d'​exemple que es pot afegir a ''/​etc/​lilo.conf'' ​si li passes el nom del núcli genèric com argument, ​com ací: <​code>​
 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh -l /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29 # /​usr/​share/​mkinitrd/​mkinitrd_command_generator.sh -l /​boot/​vmlinuz-generic-3.2.29
-</​code> ​Note that it is recommended to //add a new section// instead of editing the existing kernel image sectionAssign ​unique label to your new sectionAfter reboot, LILO will give you two optionsto boot into your freshly added generic kernelor to boot into the failsafe ​huge kernel ​(of which you are certain that it will work). +</​code> ​Tingues en compte que es recomana ​//afegir una nova secció// enlloc d'​editar la secció d'​imatge del nucli existentAssigna una etiqueta única ​la teua nova seccióDesprés de reiniciar, LILO et donarà dos opcionsarrancar el teu nucli genèric acabat d'​afegiro arrancar amb el nucli huge failsafe ​(del que estas completament segur de que funcionarà). 
-  * After making the changes to ''/​etc/​lilo.conf'' ​you have to save the file and then run <​code> ​+  * Una vegada fets els canvis a ''/​etc/​lilo.conf'' ​has de salvar el fitxer i aleshores executar<​code> ​
 # lilo -v # lilo -v
-</​code> ​to make your change permanentThenreboot.+</​code> ​per a fer que els teus canvis siguen permanentsAleshoresreinicia.
  
 <note important>​ <note important>​
-  * Have look at ''​mkinitrd'' ​manual page (''​man mkinitrd''​) ​for more information.  +  * Fes una ullada ​la pàgina de manual ​''​mkinitrd''​ (''​man mkinitrd''​) ​per a més informació.  
-  * If you use grub or another bootloaderthen make changes which are applicable to the program you use+  * Si utilitzes ​grub o un altre carregador de l'​arrancadaaleshores fes els canvis que siguen aplicables al programa que utilitzes
-  * If you try to use the generic kernel without creating an ''​initrd.gz''​, then booting will fail with a kernel panic.+  * Si intentes utilitzar un nucli genèric sense crear un ''​initrd.gz'' ​l'​arrancada fallarà amb un ''​kernel panic''​.
 </​note>​ </​note>​
  
Llínea 214: Llínea 213:
 En el nivell d'​execució gràfic, seràs rebut per un dels gestors de pantalla disponibles display (sessió d'​inici de sessió) managers. Slackware per defecte comprovarà la disponibilitat de GDM (Gnome Display Manager), KDM (KDE Display Manager) i XDM (X Display Manager) - en eixe ordre. Tu pots instal·lar també un gestor d'​inici de sessió de tercers com [[howtos:​window_managers:​slim|SliM]] però hauràs de editar ''/​etc/​rc.d/​rc.4''​ i afegir una crida per al teu nou gestor de sessions dalt de tot. En el nivell d'​execució gràfic, seràs rebut per un dels gestors de pantalla disponibles display (sessió d'​inici de sessió) managers. Slackware per defecte comprovarà la disponibilitat de GDM (Gnome Display Manager), KDM (KDE Display Manager) i XDM (X Display Manager) - en eixe ordre. Tu pots instal·lar també un gestor d'​inici de sessió de tercers com [[howtos:​window_managers:​slim|SliM]] però hauràs de editar ''/​etc/​rc.d/​rc.4''​ i afegir una crida per al teu nou gestor de sessions dalt de tot.
  
-===== Further Exploration ​=====+===== Consideracions Addicionals ​=====
  
-==== The Command Line ====+==== La Línia d'​Ordres ​====
  
-It may be of interest to new Linux users to explore the command line a bit more before installing a graphical desktopjust to learn some shell commands and applications available in non-graphical ​mode. Slackware ​excels in having an abundance of command line programs for wide range of tasks. \\ For instance, web browsing can be done with lynx or links, ​which are console based web browsersYou can listen to music (even network audio streamson the console using audio players like moc, mpg123, ogg123.+Pot resultat d'​interés als nous usuaris de Linux la exploració de la línia d'​ordres una miqueta més abans d'​instal·lar un escriptori gràficnomés per a aprendre algunes odres de shell i aplicacions disponibles en mode text. Slackware ​excel·leix en l'​abundància de programes de línia d'​ordres per un gran ventall de tasques. \\ Per exemplela navegació ​web es pot fer amb lynx links, ​què són navegadors ​web basats en consolaPots escoltar música ​(fins i tot fluxos d'​àudio de xarxaa la consola utilitzant reproductors d'​àudio com moc, mpg123, ogg123.
  
-==== Mixing ​64-bit with 32-bit ====+==== Mesclant ​64 bits amb 32 bits ====
  
-If you just installed the 64-bit version of Slackware (often called ​//​slackware64// ​or //​Slackware ​for x86_64//​) ​you will soon discover that it will refuse to run 32-bit programs like [[http://​winehq.org|Wine]]. ​You may want to read our page on [[slackware:​multilib|adding multilib capabilities]] in that case.+Si acabes d'​instal·lar al versió de 64 bits de Slackware (sovint anomenada ​//​slackware64// ​//​Slackware ​per a x86_64//​) ​prompte descobriràs que es negarà a executar programes de 32 bits, com [[http://​winehq.org|Wine]]. ​Potser vulgues llegir la nostra pàgina ​[[slackware:​multilib|afegint capacitats multi-llibreria]] en eixe cas.
  
-==== Slackware ​Documentation ​====+==== Documentació d'Slackware ====
  
-Even a Slackware ​user can benefit from good documentation ​(why else are you reading this?). Our suggestion is that you browse this Wiki for additional tips and HOWTOsAnd don'forget to check out the root directory of the Slackware ​DVD or CD1! You'll find Slackware'​s own main documentation thereEvery text file there is worth a read.+Fins i tot un usuari d'Slackware ​es pot beneficiar de bona documentació ​(i si no perquè estàs llegint açò?). La nostra suggerència és que busques per este Wiki trucs addicionals i documents COMI no t'​oblides de revisar el directori arrel del DVD CD1 d'​Slackware! Ahí trobaràs la documentació pròpia d'SlackwareCada fitxer de text val una lectura.
  
-===== Upgrading the System ​=====+===== Actualitzant el Sistema ​=====
  
-If you have been using Slackware ​for a while and want to upgrade to the next release once that becomes availablewe have a nice [[howtos:​start|HOWTO]] available here: [[howtos:​slackware_admin:​systemupgrade|Upgrading ​Slackware ​to New Release]]+Si has estat utilitzant ​Slackware ​durant un temps i vols actualitzar-lo al següent alliberament quan estiga disponiblenosaltres tenim un bonic [[howtos:​start|COM]] disponible ací: [[howtos:​slackware_admin:​systemupgrade|Actualitzant ​Slackware a un Nou Alliberament]]
  
-When tracking ​[[slackware:​current|current]], ​you should always read the latest ​ChangeLog.txt ​before upgrading the systemto see whether any additional steps are required to be performed before or after upgradingFor upgrades to stable release, it is good idea to read the ''​UPGRADE.TXT'' ​and ''​CHANGES_AND_HINTS.TXT'' ​files located on the CD/​DVD ​or the official mirror.+Al fer el seguiment de [[slackware:​current|current]], ​sempre has de llegir l'​últim ​ChangeLog.txt ​abans d'​actualitzar el sistemaper a veure si cal realitzar passos addcionals abans o després d'​actualitzarPer actualitzacions ​una versió estable, és bona idea llegir el fitxers ​''​UPGRADE.TXT'' ​''​CHANGES_AND_HINTS.TXT'' ​localitzats al CD/​DVD ​o a l'​espill oficial.
  
  
 <!-- Please do not modify anything below, except adding new tags.--> <!-- Please do not modify anything below, except adding new tags.-->
 {{tag>​slackware beginners guide}} {{tag>​slackware beginners guide}}

In Other Languages
QR Code
QR Code ca-valencia:slackware:beginners_guide (generated for current page)